Obchodné podmienky

 

PODMIENKY

 

Vitajte na internetových stránkach www.superletak.sk  (ďalej len „Potrál“).
Pred použitím tohto Portálu si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k tomuto Portálu, jeho používanie a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom Portálu a Vami.

 

„Prevádzkovateľ“ Portálu je spoločnosť je spoločnosť dictator s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 574 046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97569/B.

 

V prípade že nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tento Portál, ani ho nepoužívajte. Prístupom k tomuto Portálu alebo jeho používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.

 

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

 

1. VÝRAZY

 

“Prevádzkovateľ” Portálu je spoločnosť dictator s. r. o., so sídlom Sibírska 55, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 574 046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97569/B.

 

„Portál“ sa rozumie webové stránky na internetovej URL adrese www.superletak.sk alebo akékoľvek ďalšie URL stránky, ktoré ich môžu nahradiť;

“Registrovaný užívateľ” (ďalej len užívateľ) je osoba, ktorá svojou registráciou potvrdí súhlas s týmito podmienkami.

“Inzerent” je fyzická alebo právnická osoba inzerujúca na Portály a zadáva reklamu na webových stránkach Portálu, či v e-mailoch zaslaných užívateľom. 

„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré Spotrebiteľ poskytol pri registrácii na stránke www.superletak.sk;

„Podmienky“ znamenajú tieto obchodné podmienky na internetovej stránke www.superletak.sk ;

 

2. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

 

2.1 Prístup
Prístup k tomuto Portálu je povolený v súlade s týmito Podmienkami.

 

2.2 Registrácia
Spotrebiteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii na Portály Prevádzkovateľa sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
(ii) bude informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii Stránok označenej “Môj účet”;
(iii) sa nebudete vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

(iiii) je oprávnený zaregistrovať sa na Portály len raz a je oprávnený mať u Prevádzkovateľa iba jeden zákaznícky účet spárovaný s jednou e-mailovou adresou. 

 

2.3 Zrušenie registrácie
Spotrebiteľ má právo zrušiť svoju registráciu správou na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Registrácia bude následne zrušená.
Ak Prevádzkovateľ zistí, že Užívateľ má u Prevádzkovateľa viac registrácií a zákazníckych účtov, je Prevádzkovateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takéhoto Užívateľa.

 

2.4. Záruky prevádzkovateľa
Spotrebiteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
(i) Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia serveru. Je však v záujme prevádzkovateľa všetky funkcie systému poskytovať užívateľom na zodpovedajúcej úrovni.
(ii) Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá bola alebo mohla byť užívateľovi alebo spôsobená v súvislosti používaním alebo využívaním portálu Superletak.sk. Vzhľadom k tomu, že údaje zverejňované v rámci servera sú poskytované tretími stranami, nezaručuje prevádzkovateľ ich správnosť a úplnosť.
(iii) Užívateľ je oprávnený využívať údaje zverejnené na serveri len pre svoju internú potrebu a nekomerčné účely; najmä nie je oprávnený ich užívať za účelom prípravy produktov konkurenčných voči serveru či inzerentovi. Užívaním servera a údajov na ňom uložených nevzniká užívateľovi žiadne právo k užitiu predmetov chránených autorským právom.

 

2.5 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá bola, alebo by mohla byť spôsobená Užívateľovi v súvislosti s používaním alebo využívaním Portálu. Vzhľadom k tomu, že údaje zverejňované v rámci Portálu sú poskytované tretími stranami, nezaručuje Prevádzkovateľ ich správnosť a úplnosť.

 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1 Zhromažďovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Užívateľa, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webového Portálu http://www.superletak.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie a dátum narodenia. Užívateľ registráciou súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) ponúkania služieb subjektu údajov, (ii) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom Prevádzkovateľa.
Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné.
Registrovaný Užívateľ môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ registráciu Užívateľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Užívateľa u Prevádzkovateľa.
Za účelom informovania Užívateľa o prebiehajúcich kampaniach Prevádzkovateľa a tretích strán, môže Prevádzkovateľ posielať Užívateľovi informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže registrovaný Užívateľ obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter.
Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15.

 

Užívateľ berie na vedomie, že Portál je monitorovaný a môže zachytiť informácie o návšteve Užívateľa.

 

Email: info@superletak.sk
www.superletak.sk