OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zhromažďovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Užívateľa, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webového Portálu http://www.superletak.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie a dátum narodenia. Užívateľ registráciou súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) ponúkania služieb subjektu údajov, (ii) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom Prevádzkovateľa.
Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné.
Registrovaný Užívateľ môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ registráciu Užívateľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Užívateľa u Prevádzkovateľa.
Za účelom informovania Užívateľa o prebiehajúcich kampaniach Prevádzkovateľa a tretích strán, môže Prevádzkovateľ posielať Užívateľovi informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže registrovaný Užívateľ obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter.
Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15.

 

Užívateľ berie na vedomie, že Portál je monitorovaný a môže zachytiť informácie o návšteve Užívateľa.

 

Email: info@superletak.sk
www.superletak.sk